close
Menu

Privacy & Legal

Indholdet på denne hjemmeside er leveret af Deere & Company og er baseret på et layout leveretaf Deere & Company og med licens udstedt til Moonda. Vedrørende indholdet leveret af Deere & Company til brug for denne hjemmeside, besidder Deere & Company fuldstændig og ubetinget ejendomsret til alle former for ophavsret, databaserettigheder, designrettigheder og alle immaterielle rettigheder i og vedrørende al tekst og grafik inklusive opsætning og bearbejdelse, al formattering/layout/script, softwarekompilering, underliggende kilder (hypertekst-formatteringssprog og script) samt alt andet materiale.

Hjemmesidens indhold, som vedrører Deere & Company og/eller John Deere produkter, må ikke på nogen måde gengives, det være sig elektronisk eller på anden vis, uden der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse fra Deere & Company, dog undtaget egen personlig og ikke-kommerciel brug og midlertidigt under selve brugen af hjemmesiden. Deere & Company's forhandlere har tilladelse til elektronisk at kopiere materiale, som offentliggøres på denne hjemmeside og lave udskrifter med henblik på og til brug for deres eksisterende og potentielle kunder FORUDSAT AT angivelse af ophavsret er vist på alle sådanne udskrifter.

1. Søllested Maskinforretning er et selskab registreret i Danmark med hjemstedsadressen Langsøgårdvej 7, 4920 Søllested.

2. John Deere's grønne og gule farve, den springende hjort samt John Deere er varemærker for Deere & Company.

3. Copyright 2005-2009 Deere & Company og/eller selskabets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Deere & Company og/eller selskabets leverandører forbeholder sig alle ophavs- og ejendomsrettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til alle dokumenter, tekster, billeder og al software, som ejes af Deere & Company og/eller selskabets leverandører.

4. Det er tilladt for enkeltpersoner elektronisk at kopiere materiale som publiceres på denne Hjemmeside og udskrive sider herfra udelukkende til eget brug på betingelse af at både oplysning om ophavsret og given tilladelse fremgår af materialet, og på betingelse af at materialet ikke ændres.

5. Videregivelse, helt eller delvist, af filer fra denne Hjemmeside eller ændrede versioner heraf er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Søllested Maskinforretning.

6. Det er ikke tilladt at lave en kopi af denne Hjemmeside.

7. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår, skal intet på denne Hjemmeside opfattes som en licens eller tilladelse vedrørende patenter, ophavsret eller varemærker, som ejes eller kontrolleres af Deere & Company og/eller selskabets leverandører.

8. Denne Hjemmeside er blevet oprettet primært til brug for kunder og potentielle kunder. Der kan være refereret til hjemmesider eller serviceydelser, der ikke er tilgængelige og Deere & Company kan til hver en tid ændre hjemmesider eller serviceydelser, der er beskrevet på denne Hjemmeside. Der kan på denne Hjemmeside forekomme unøjagtigheder, og oplysninger der findes på Hjemmesiden kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Man bør forhøre sig hos [Indsæt navn på virksomhed] før man støtter sig til oplysninger, der findes på denne Hjemmeside.

9. INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED “SOM DET ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, SPECIFIK BRUGSEGNETHED OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER; [Indsæt navn på virksomhed] OG/ELLER SELSKABETS LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR FEJL ELLER UDELADELSER PÅ DENNE HJEMMESIDE.

10. Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister, som udspringer af indholdet på Hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles ved en kompetent domstol i Danmark.